História zboru

        REFORMOVANÝ KRESŤANSKÝ ZBOR  BYSTER 

Výpis dejín z kroniky reformovaného kresťanského zboru Byster a Košických Olšan, vtedajšieho Nižného Olčvára.

  Tieto výpisy sú vyňaté zo záznamov, ktoré sú zapísané v troch zväzkoch, ktoré sa nám zachovali ako jediné a sú dostupné v našej knižnici. Písané boli našími bývalými farármi v maďarskom jazyku.

  Súpis udalostí predchádza súčasnému, a verím, že aj budúcemu dianiu v zbore, ktoré budú uvedené zborovej kronike.

  Matrikulárne záznamy predošlých kazateľov a farárov od roku 1788, ktoré začal písať v roku 1830 vtedajší slúžiaci kazateľ Belényessy Jozef:

Ján Bodnár prišiel do nášho zboru z Čiech v roku 1788.

Samuel Rácz bol pozvaný z Láncza v roku 1807.

Andrej Mésaroš pozvaný z Büdü v roku 1814.

Ján Hejczi Tóth, pozvaný z Veľkej Dobri – rok 1823.

Jozef Belényessy, pozvaný z Kamenice – rok 1829 a slúžil do roku 1848, kedy aj zomrel.

Ján Rozgonyi, pozvaný z Abaujváru, 27. januára 1849.

  Prvú knihu zápisníc začínal Andrej Szaniszlo vyšný v roku 1866 ako kurátor zboru, ktorý bol zrejme aj pokladníkom.

V roku 1869 bola spísaná zápisnica pokladníka za vtedajšieho farára Kauzsayho Štefana, ktorý prevzal službu po Jánovi Rozgonyim. Farár Kauzsay bol pozvaný z Tornyosnémeti a službu preberal  27. mája 1857.

Bysterský zbor ako matkocirkev sa pridržiavala helvetského vierovyznania. Mal vybudovanú faru z dreva a školskú budovu, ktorá bola zbúraná 10.4.1864. V tom istom roku boli položené základy novej školy za vtedajšieho farára Štefana Kauzsayho a neúnavného kurátora, Szaniszlu Andreja vyšného. Murárske práce prevádzali kamenári Ján Radašovský, Ján Eperieši a Ján Bočkoráš. Škola stála na terajšom parkovisku pred kostolom a zbúraná bola zhruba po roku 1980.  Farár Kauzsay zomrel 8. septembra 1869.

Pochovaný bol na miestnom starom cintoríne, zvanom židovský. Náhrobný kameň z jeho hrobu bol prevezený a osadený na čelnej stene kostola z dôvodu výstavby na zrušenom cintoríne.V čase jeho posobenia presbytermi zboru boli Ján Hertneki nižný, Štefan Hegedüš nižný, Ján Gédra, Ján Hegedüš nižný, Andrej Szaniszlo, Görgy Pereš a Andrej Sedlák.                                                                                                    

   Výpis z obecnej kroniky Bystera , ktorý sa týka záznamov o bývalej  reformovanej ľudovej škole. Tieto záznamy sa opierajú o zápisy z farskej pamätnej knihy.“ Na východnej strane dediny pri reformovanom kostole bola reformovaná ľudová škola.

  O bysterskej reformovanej ľudovej škole máme najstaršie správy z farskej pamätnej knihy, kde rok 1857 uvádza, že škola bola s farou pod jednou strechou a mala sedem lavíc. V roku 1864 bola fara ako i škola zbúraná, a hneď aj postavená nová. Vtedajšia škola bola postavená v roku 1895 za reformovaným kostolom, ktorý bol v prostriedku  medzi farou a školou.

Vyučovacia reč bola maďarská. Dokiaľ nebola zriadená učiteľská stanica, vyučoval farár. Prvý taký učiteľ- farár na tunajšej škole, o ktorom záznamy sa nachádzajú, bol Štefan

Kauzsay, ktorý pôsobil v rokoch 1857-1869. Zoznam žiakov nebol ešte zostavený, preto nemožno ustáliť určitý počet žiakov.        

     V rokoch 1869 -1870 vyučoval na tunajšej škole Ján Szabo , farár, a za ním od roku 1871 až 1874 farár František Fazekaš. Že školská dochádzka v týchto rokoch nebola ešte povinná  vysvitá z toho, že sa nájdu i desať a jedenásťročné deti, ktoré sú zapísané prvý raz do školy, najviac zo susedných dedín. Od roku 1874 vyučoval farár Alexander Bacskay, od roku 1879  Jozef Kalaš. V roku 1886 Andrej Pajkoš, ktorý z roka na rok už zostavuje zoznam žiakov.

V školskom roku 1886-87 je 34 žiakov. Samostatná učiteľská stanica bola obsadená riadnym učiteľom v roku 1896 Jánom Komjathym. V roku 1920 bol zvolený Pavel Szabo.

  Od školského roku 1921-22 sa vyučovalo v škole slovenskou rečou. Dňa 1.12.1925 bol sem pridelený Ľudovít Kraic, štátny učiteľ. 1. septembra 1926 je vymenovaný na tunajšiu školu Ján Seman , ktorý pôsobil do roku 1929.

Pôvodná reformovaná ľudová škola

Od 1. februára 1930 učil na škole Ľudovít Tóth. Od 1. novembra 1931 až do roku 1932 pôsobil Pavel Raussa.

Pri súpise školopovinných detí sa zistilo, že počet žiakov, ktorí by mali byť v miestnej reformovanej ľudovej škole učení, bol 84. Pretože reformovaná ľudová škola taký počet žiakov pre malé rozmery učebne prijať nemohla, a reformovaná cirkev ako majiteľka školy pre finančné ťažkosti školu rozšíriť odoprela, bola zriadená obecná škola pri reformovanej ľudovej škole. Vyučovať sa na nej začalo 1. septembra 1933. Obidve školy pred úradom teda navonok boli samostatné, avšak , aby vyučovanie bolo korunované

Ján Seman so žiakmi na dvore školy

úspechom, spolu kooperovali. Štvrtý až ôsmy ročník chodil dopoludnia, vyučoval Robert Kubín, rodák z Košíc, ktorý bol učiteľom na obecnej ľudovej škole. Nižší stupeň 1.-3. ročník chodil odpoludnia , vyučoval Ľudovít Tóth, reformovaný učiteľ.“ Toľko teda zo zápisov kroniky obce.

21. októbra roku 1869 bol pozvaný do zboru farár Ján Szabó z Moldavy nad Bodvou. Riadnu službu začal vykonávať v roku 1870, ale v roku 1871 odišiel z borsodského seniorátu.

František Fazekaš prišiel z Božvy 24. apríla 1871, a z tunajšieho zboru odišiel 24. marca 1874 do Čane. Za jeho pôsobenia veriaci opravili strechu kostola na východnej časti, ako aj vežu a zakryli novými drevenými šindľami.                                                       

Práce viedol farár za asistencie kurátora Andreja Szaniszlu vyšného v roku 1872. Na juhovýchodnej časti kostola bol spevnený múr kamenným obkladom v roku 1873, takisto za ich pôsobenia. Čo sa týka výstavby nášho kostola , podľa zachovaných záznamov bol postavený v roku 1861. Reformovaný kostol bol pôvodne z dreva zhotovený ešte v roku 1789. Pozemok naň daroval miestny zemepán Daniel Dobay. Zvony boli zadovážené v roku 1791.

Zvony v kostolnej veži, ktoré dodnes zvolávajú veriacich

Veža bola vybudovaná v roku 1812 a farská budova v roku 1874.

Ďalším podpisom zápisnice sa k službe v zbore priznáva farár Alexander Bacskay, ktorý prišiel z Vyšnej Božvy v roku 1874 a z Bystera odišiel v roku 1879, 1. apríla do Nyiri.

Toho istého mesiaca v roku 1879 bol za riadneho farára pozvaný z Abaujváru Jozef Halás a s vtedajšími presbytermi, ktorými boli okrem iných aj Görgy Pereš, Andrej Sedlák a Ján Gédra, slúžil v zbore do roku 1886.

V tom istom roku nastúpil do služby v zbore farár Andrej  Pajkos, ktorý slúžil príkladne do

11.novembra 1911, kedy zomrel. Jeho pozostatky boli uložené do hrobu pred  kostolom,

o ktorý sa naši veriaci aj starajú.

 Od roku 1912 viedol tunajší zbor farár z Hejce Dezider Meško, ktorý 20.apríla 1926 odišiel do Veľkej Idy.

Farár Csatári k nám nastúpil v roku 1926 a v novembri 1944 evakuoval.

Od roku 1945 zbor administroval Alexander Kozár- vajkovský farár, až do svojej smrti,t.j. 20.

mája 1948.

    

      Po jeho smrti nastupil za administrátora zboru farár Dezider Nyitray slúžiaciv Bidovciach. 1. januára 1949 bol do služby nášho zboru seniorátnym úradom torysského seniorátu menovaný ako kaplán Juraj Gazdovič, ktorý pôsobil v Trstenej pri Hornáde.

Nakoľko pozvanie od zboru za stáleho farára neprijal, začiatkom roku 1950 odišiel.

Ešte predtým, 13. novembra 1949, zasadlo presbyterstvo a bola  napísaná zápisnica väčšieho významu vtedajšieho zboru.

Ján Hertneki, vtedajší kurátor zboru informoval presbyterstvo na presbyterskej schôdzi o priebehu žiadosti, ktorá bola podaná na vykonávanie služieb Božích aj v maďarskej reči.

 Dňa 15.4.1950 sa uskutočnila presbyterská schôdza za účasti farára Juraja Vaľušku, slúžiaceho v Čani a odovzdávjúceho administrátora  Juraja Gazdoviča,  ktorá bola ohľadom pozvania farára Kovácsa , slúžiaceho vtedy v Jenkovciach do zboru. Presbyterstvo aj zbor s pozvaním súhlasili, a tak 2. augusta 1950 už farár Bartolomej Kovács prejednával s presbytermi ďalší chod zboru.

 V roku 1962 postihnutý viacerými chorobami farár zomrel a zanechal tak zbor i rodinu.

             Farár Bartolomej Kovács s konfirmandami

Ešte počas pôsobenia farára Kovácsa praskol malý zvon, ktorý dal opraviť na svoje náklady Andrej Behun. V roku 1959 bol vytiahnutý späť do veže a namontovaný. Pri tejto príležitosti bola vykonaná aj jeho vysviacka, za prítomnosti členov zboru.

  Po smrti brata farára Kovácsa nastúpil ako administrátor zboru farár z Bohdanoviec   Ľudovít Kozár, ktorý s presbyterstvom zboru svojimi podpismi preberali aj pokladňu zboru. Ďalšia presbyterská schôdza, ktorej dátum není uvedený, sa konala za prítomnosti

seniora Vojtecha Vargu. Predmetom jednania je pozvanie farára na uprázdnené miesto fary v Bysteri. Presbyterstvo, opierajúc sa o mienku celého cirkevného zboru, pozvalo jednomyseľne za svojho duchovného pastiera farára Daniela Kostsánszkého, toho času farára vo Vojanoch. Z tejto schôdze je spísaná zápisnica, podpísaná kurátorom zboru Jánom Horňákom a dvanástimi presbytermi. Farár Daniel Kostsánszky s rodinou sa tak prisťahoval do Bystera 25. októbra 1964 z Vojan.  

  Keďže som doteraz nespomenul dcérocirkevný zbor v Košických Olšanoch, teraz je k tomu príležitosť. Zasadalo mimoriadne valné zhromaždenie zboru, ktoré sa konalo 13.mája 1965.

  Prítomný duchovný Daniel Kostsánszky, Ján Horňák- kurátor v Bysteri, Ondrej Sedlák-kurátor v Košických Olšanoch a Andrej Horváth- presbyter plus 21 údov zboru.

Vtedajší kurátor zboru a presbyter zboru v Košických Olšanoch sa vzdávajú svojich funkcií pre zdravotné ťažkosti. Po počiatočnom nesúhlase zbor nakoniec akceptoval zdravotné odôvodnenie. Po porade komisia navrhla kandidátku: na kurátora – Andreja Pereša, na presbyterov, Juraja Horvátha mladšieho a Juraja Behuna. Valné zhromaždenie navrhnutých odsúhlasilo, a tak boli menovaní aj uvedení do funkcií.

                Farár Kostsánszky s kurátorom Jánom Horňákom pri konfirmácii

  Toto bol posledný výpis zo zápisníc písaných v maďarskej reči. Snažil som sa vybrať a usporiadať tie zápisy, ktoré môžu priblížiť a ukázať niečo o minulom živote a práci nášho cirkevného zboru. Ďalšie zápisnice mali byť už písané v slovenskej reči, žiaľ po odchode farára Kostsánszkeho do Svinice, o ktorom bude neskôr  písané, sa nám nezachovali. Nastávajúce state sa budem snažiť získať a písať zhromažďovaním svedectiev ešte žijúcich členov zboru, ktorí sa na živote zboru podieľali, a usilovali sa o zachovanie hodnôt pre ďalšie generácie.

  4. apríla 1975 zomrel kurátor Štefan Szaniszlo st., na uprázdnené miesto nastúpil Štefan  Pereš.  V roku 1979 sa začalo s výstavbou novej farskej budovy. Vyžadovala to situácia, nakoľko stará fara už zdravotne nezodpovedala zdravotným a prevádzkovým schopnostiam. Mnoho bratov zboru sa na tejto stavbe vystriedalo, a okrem iných tu svoj čas a prácu oferovali bratia Štefan Behun, Pavel Kajňák, Štefan Sazaniszlo ml., Andrej Hegedűš, František Hegedűš, František Bajus, Ladislav Balla, Ján Forgáč najst., František Šipoš, František Hertneki a iní. Samozrejme nesmieme opomenúť prácu Andreja Pereša, ktorý riadil práce ako stavbyvedúci.  Po čase sa svojej funkcie kurátora vzdáva Štefan Pereš.

  Po Štefanovi Perešovi prebral službu kurátora František Szaniszlo .V roku 1983 je už jeho služba plná úloh. V júni 1985 bolo nainštalované elektrické ovládanie zvonov. Služba kostolníkov nebola stála, a do veže bolo namáhavé a nebezpečné pri každom zvonení chodiť. Nakoľko ovládanie zvonov je aj z fary, uľahčuje to službu kostolníkov.

Zrejme už pri budovaní novej farskej budovy sa rozhodlo, že bude treba opraviť aj fasádu kostola. V roku 1983 sa už začali aj zbierky  na opravu kostola.

20. júna 1985 sa donieslo lešenie a začalo sa okolo kostola montovať.

V auguste 1985 sa práce na exteriéri kostola ukončili a v septembri sa zdemontovalo lešenie. Ďalej prebiehali dokončovacie práce na novej fare, obložilo sa schodište dreveným obkladom. V lete 1986 sa nakupil materiál na obnovu interiéru kostola.

  Bohoslužby počas obnovy kostola prebiehali v novopostavenom zborovom dome. Na stoličky do nej prispela každá rodina zboru. Miestnosť je vykurovaná elektricky, takže bohoslužby sa mohli vykonávať aj v zimných mesiacoch. Modlitebňu využívala už aj mládež, ktorá sa pravidelne stretáva a posilňuje v duchovnom i osobnom živote.

  30. mája 1989 zomiera kurátor zboru František Szaniszlo. Jeho úsilie a oddanosť zboru prinášalo svoje ovocie, bolo to vidieť aj po vykonaných prácach. Rozlúčka s ním, ktorú vykonal senior spolu s farárom zboru, bola  dôstojná.  Službu kurátora prebral Štefan Szaniszlo mladší. S pomocou presbyterov, ktorých mal pri sebe, pokračovali v prácach, ktoré boli rozbehnuté. Po zakúpení farieb sa mohlo začať s natieraním strechy a veže kostola.

                 Pohreb kurátora Františka Szaniszlu, prítomný senior Vojtech  Varga

                Pohľad na budovu starej fary

       Štefan Behun s kurátorom Františkom Szaniszlom pri budovaní novej fary

V októbri 1989 po úprave okolia bolo všetko pripravené na vysviacku kostola a novej fary. Vysviacka prebiehala 22. októbra 1989, pôsobením slova Božieho za prítomnosti biskupa Eugena Miku, pochádzajuceho z nášho zboru, zastupiteľov nášho seniorátu, bratov farárov z pozvaných zborov a ostatných hostí tohto významného dňa.

                            Biskup Eugen Miko pri vysviacke kostola a fary

15. decembra 1999 po dosiahnutí dôchodkového veku opúšťa zbor farár Daniel Kostsánszky. S rodinou sa presťahovali do Svinice, odkiaľ ešte spravoval bysterský zbor do jari roku 2

V bysterskom zbore aktívne pracoval 35 rokov .

9. apríla 2000 náš zbor zastihla ďalšia rana. Pán Boh si k sebe povolal svojho služobníka, nášho kurátora a dobrého priateľa Štefana Szaniszlu. Bol to smútok pre rodinu, ale i pre zbor, lebo svoje úlohy si vedel splniť a pracovať pre zbor. Funkciu kurátora po ňom prebral Milan Hertneki, nar. 5.12.1958.

Už od začiatku roka 2000 sa zbor zaktivizoval a začali sa práce na zveľaďovaní okolia fary a kostola, vykonávajú sa rôzne opravy v interiéri farskej budovy. Asi od mája roku 2000 do konca roka administroval náš zbor farár Marián Hamari z Vajkoviec.

  Ďalšou úlohou presbyterstva bolo zohnať nového farára pre zbor. S touto úlohou začal už nebohý brat Štefan Szaniszlo, a pokračovalo to ďalej. Rôzne sa uvažovalo, a okrem iných padol návrh osloviť aj farárku Janu Tabačkovú, ktorá v tom čase slúžila v zbore Brezina. Kurátor Milan Hertneki s presbytermi Jánom Forgácsom, Tiborom Bajusom a Štefanom Behunom sa teda vydali pozvať pani farárku do služby pre Pána a náš zbor. Presbyterstvo o tejto návšteve v Brezine informovalo aj  zbor, ktorý s týmto návrhom súhlasil. Po krátkom rozhodovaní farárka poslala oznam, že po dohode s manželom toto pozvanie od nás  prijímajú. Pripravený zbor čaká na príchod farárky do zboru. V decembri  2001 prichádza rodina Tabačkových do Bystera, a tak sa začala sa písať ďalšia epocha zboru.

   Začiatkom roku 2003 sa funkcie kurátora vzdal Milan Hertneki. Presbyterstvo dostalo ďalšiu úlohu – zvoliť kurátora. Rozhodlo o doplňujúcich voľbách na kurátora, a to tajným hlasovaním zboru.

                        Ešte  pôvodný organ v našom kostole

  V marci r. 2003 prebehli voľby, a na čas do konca volebného obdobia , presnejšie do konca roku 2007 bol zvolený ako kurátor Tibor Bajus.

Zborový dom  po rekonštrukcii                                                                                                                   

Okrem opravy zborového domu sa presbyterstvo uzhodlo  o rekonštrukcii interiéru aj exteriéru kostola.

  Práce prebiehali v roku2009, keď sa v jeseni aj ukončili.

  Čo sa týka života zboru po duchovnej stránke, dostali sme nemilú správu od pani farárky. Dostala ponuku pracovať na Ministerstve vnútra v zastúpení našej cirkvi na misijnú prácu. Aj s rodinou je už viacmenej rozhodnutá, čaká sa len na upresnenie termínu odchodu. Zbor a presbyterstvo  po desiatich rokoch čaká zas úloha nájsť pre zbor nového farára.

 Po  čase sa koniec služby upresňuje na jeseň roku 2010.

Leto a práca v zbore prebiehali v pohode, pani farárka ostáva so svojou službou i naďalej takže bohoslužby boli zabezpečené. Termínom už jej definitivného  odchodu  bol začiatok adventu.   

Druhú adventnú nedeľu sa konali rozlúčkové bohoslužby na ktorých sa zúčastnil aj zástupca biskupa farár Marián Hamari, ktorý bol administrátorom zboru, senior Juraj Brecko a kaplán Miroslav Varga. Bola to pekná a dojímavá udalosť na ktorej sa s farárkou a jej rodinou rozlúčil každý osobne.

  Začiatok roka bol pre zbor začiatkom úloh, ktoré si vytýčil na výročnej schôdzi. Bolo to v prvom rade doriešiť ponuku pani farárky Slávikovej do nášho zboru, ktorú nám dala pred Vianocami.

 Dňa 29.1. 2012 je v našom zbore vykonaná cirkevná vizitácia aj za účasti pani farárky Slávikovej. Takto si aj zbor mohol vypočuť jej kázeň, nakoľko niektorí presbyteri si ju vypočuli už v Sečovciach. Ešte v ten deň presbyteri zboru jednohlasne odsúhlasili jej pozv 

Duchovná Marianna Sláviková sa i s rodinou do Bystera presťahovala v sobotu podvečer osemnásteho augusta roku 2012.  V kostole ju  aj celú rodinu privítal kurátor zboru, keď im poprial príjemné a požehnané prebývanie medzi nami.

Privítanie  farárky M. Slávikovej

Dianie života v zbore,  hlavne po duchovnej stránke sa ďalej rozbieha novým tempom. Práca  duchovnej s presbyterstvom je na poli s deťmi a mládežou, organizujú sa tábory, výlety.

Robili sa zájazdy dospelých a pobyty starších.

  No aj na poli materiálnom sa urobilo toho veľa.  V roku 2019 sa za administratívnej asistencie pani farárky uskutočnila rekonštrukcia strechy fary, zateplenie budovy, rekonštrukcia elektro rozvodov a iné práce na fare..

P9130899.JPG

                           Farská budova

Ešte po Veľkej Noci v rokuv 2019 presbyterstvu a zboru sestra farárka oznámila ukončenie služby.

  Po prieskume v slovenských seniorátoch, bol návrh na  oslovenie pre pozvanie do zboru za nového kazateľa farár Peter Korpa vtedy slúžiaci v Blatnej Polianke.

Brat farár pozvanie prijal a po voľlbe v zbore sa do Bystera presťahoval aj s rodinou 13. júna   roku 2020

                      . P6140256.JPG

                                                                                                                        Spracoval: T Bajus

Facebook

Aj zajtra 28. novembra 2021 si budete môcť pozrieť Bohoslužby z kostola v Bysteri. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Aj v prvú adventnú nedeľu pre Vás pripravujeme Bohoslužby z nášho kostola v Bysteri. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Premiéra zajtra o 9:00 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Záznam z Bohoslužieb v Bysteri zo dňa 14.11.2021, prajem príjemné počúvanie.Listen to this episode from Zamyslenia on Spotify. Záznam z reformovaných Bohoslužieb v Bysteri zo dňa 14. novembra 2021 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Záznam z Bohoslužieb 7.11.2021open.spotify.com/episode/5ywE6Dhs7UgSJWf6dIAyTD?si=f1e41329b93244f3Listen to this episode from Zamyslenia on Spotify. Záznam z Bohoslužieb v Bysteri dňa 7.11.2021 ... See MoreSee Less
View on Facebook